Vårt ansvar för en grön omställning

Om världens samlade sjöfart var en egen nation, hade den varit nummer sex i världen avseende koldioxidutsläpp. För att uppnå klimatmålen spelar sjöfarten därför en central roll.

År 2017 antog Sveriges riksdag det klimatpolitiska ramverket med kravet att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Året därpå – 2018 – antog FN:s sjöfartsorganisation, IMO, målet att utsläppen av växthusgaser från internationell sjöfart ska minskas med minst 50 procent till 2050 jämfört med 2008, samt att man ska sträva efter att eliminera utsläppen helt innan seklets slut i enlighet med Parisavtalets temperaturmål. Denna inriktning har ett stort stöd både bland IMO:s medlemsländer och av sjöfartsbranschen.

Inom EU pågår dessutom just nu ett arbete inom den så kallade gröna given som syftar till att bland annat inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter. Sjöfarten omgärdas alltså av ett gediget regelverk, både nationellt och internationellt.

Passagerarrederiernas medlemmar inser sin viktiga roll och sitt ansvar för att själva ställa om och bidra till hela samhällets gröna omställning.  Våra medlemsrederier är redan idag i framkant när det kommer till grön sjöfart. Sjöfarten är idag trots allt relativt sett ett effektivt och miljövänligt transportsätt. Ett fartyg förbrukar mindre energi än en lastbil per enhet transporterat gods. Våra medlemmar säkerställer också ett hållbart resande eftersom de kombinerar passagerartrafik med godstrafik. På sätt används hela fartygen på ett effektivt sätt.

Just nu sker också stora investeringar i nya passagerarfärjor som drivs av el eller LNG, investeringar i landström med mera. Det sker också stora investeringar i grön teknik och digitalisering som hjälper till att minska utsläppen, i ökad lastkapacitet i kombination med passagerarutrymmen, samt satsningar på miljövänlig ombordverksamhet.

Som exempel kan nämnas Wasalines nya färja Aurora Botnia, med LNG- och eldrift, som nyss tagits i drift och är världens mest miljövänliga färja, Polferries kommande investeringar i LNG, Unity Lines investeringar i elanslutning för färjorna i Ystad, Finnlines kommande investeringar på över 500 miljoner euro i grön sjöfart de närmaste åren, ForSeas investeringar i batteridrift på två fartyg som lett till en minskning av CO2-utsläppen med 65 procent, Viking Lines investering i en ny färja med innovativa tekniska lösningar i världsklass med syfte att minska utsläppen, Destination Gotlands ambitiösa klimatfärdplan som beskriver hur överfarten till Gotland senast 2045 ska göras helt klimatneutral och Stena Lines investeringar i form av flera fartyg med eldrift (inom projektet Stena Elektra) och ett med metanoldrift.

Sjöfarten har stora möjligheter att i närtid göra stora minskningar av utsläppen. Tekniken finns och stora investeringar har redan gjorts. Däremot behöver sjöfarten stöd och hjälp för att kunna ta ytterligare steg. Allt från regelverk, bristande tillgång på fossilfria drivmedel och ekonomiska faktorer behöver ses över från politiskt håll.