Vår betydelse för besöksnäringen

Passagerarrederiernas medlemmar transporterar årligen över 25 miljoner människor till och från Sverige. Föreningens medlemsrederier spelar i och med det en central roll för svensk besöksnäring. Därutöver tillkommer Gotlandstrafiken.

Rederier verksamma i Sverige satsar cirka 250 miljoner på marknadsföring av Sverige utomlands, enligt branschorganisationen Svensk Sjöfart. Medlemmarna i Passagerarrederiernas förening står för ungefär hälften av denna summa.

Tillväxtverket genomför undersökningar av inkommande turism, så kallade IBIS-undersökningar. Den senaste IBIS-undersökningen gjordes under åren 2011–2014. En ny IBIS-undersökning är under färdigställande och resultatet planeras att publiceras under 2021.

Enligt den senaste IBIS-undersökningen från 2014 använde drygt 30 procent av endagsbesökarna i Sverige färja som färdmedel. Ytterligare knappt 10 procent av endagsbesökarna kom som kryssningspassagerare. Av flerdagarsbesökarna använde knappt 35 procent färja som färdmedel. Det var bara flyget som stod för en högre andel flerdagsbesökare, knappt 40 procent.

Sammantaget uppgick antal besök med färja 2014 till 6,6 miljoner vilket motsvarar 33 procent av de totala utländska besöken. Det kan jämföras med 4,5 miljoner besök med flyg. För besök från Danmark och Finland var färja det vanligaste färdmedlet. Det gällde också besök från Baltikum, Polen och Ryssland. Från Tyskland ankom lika många besökare med färja som med flyg.

Vad säger besöksnäringen?

Färjerederierna skapar en bro mellan två länder som är och varit viktiga för varandra under generationer. Det binder också ihop ländernas respektive nationella och internationella system av värderingar, kultur, varor och tjänster vilket är en förutsättning för hållbar utveckling med livskraftiga företag, arbetstillfällen och livskvalité i en global kontext. Besökarna som kommer över Östersjön utgör en starkt påverkande del av Stockholms besöksekonomi och rederiernas roll inom besöksnäringen är nyckeln för detta.

Caroline Strand, VD Visit Stockholm

Den absoluta majoriteten av alla Gotlands besökare reser med färjan och passagerartrafiken är därför direkt avgörande för besöksnäringens utveckling och tillväxt. Färjan är också den första upplevelsen våra gäster får på sin semester så den är viktig i dubbel bemärkelse.

Frida Ganshed, verksamhetsledare Gotlands förenade besöksnäring

Äntligen! Som vi har väntat på det här! I och med att Stena Line etablerade sig i Halmstad har det skapats helt nya möjligheter för besöksnäringen – både i Danmark och Sverige. Pandemin ställde till det, men Stena har tuffat på när det gäller den viktiga fraktsidan. Nu kommer passagerarsidan och turismen bli pricken över i! Vi har en gammal historia ihop – Danmark och Sverige – det är dags att skriva ny historia tillsammans. Det här är strategiskt viktigt för oss här i Halmstad, Halland och alla våra närregioner. Vilka möjligheter en färjelinje kan öppna upp!

Karolina Davidsson, VD Destination Halmstad

Sofieros kungliga trädgårdsarv lockar besökare från hela världen där vi ser samarbetet med ForSea som väldigt viktigt, för att inte säga avgörande. Med ett långsiktigt och hållbart samarbete verkar vi tillsammans för att tillgängliggöra regionen och öka intresset för en av norra Europas vackraste trädgårdar för både våra danska besökare men också de som kommer mer långväga ifrån.

Jessica Jovanovska, head of sales Sofiero slott och slottsträdgård